Επιφάνεια: , Τιμή ζώνης: , Παλαιότητα:

Κατηγορία Τιμή    
65, 80, 100, 130 κτλ.
 
 
 
Φάρμες, σταύλοι κτλ.
800, 1000, 1300 κτλ.
0, 1, 2 κτλ.
Σύνολο    

 Επιφάνεια: με κτίσμα τμ

Κατηγορία Τιμή    
200, 300, 1200 κτλ.
0.5, 0.6, 0.8 κτλ.
300, 500, 800 κτλ.
0, 1, 2 κτλ.
 
 
 
0.70, 0.80, 1.20 κτλ.
 
Σύνολο    

 Επιφάνεια: , Συντελεστής Θέσης:

Κατηγορία Τιμή    
400, 500, 1000 κτλ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύνολο    
Κύριος Φόρος
Κτίσματα  
Οικόπεδα  
 
Γήπεδα  
 
   
Σύνολο
Συμπληρωματικός φόρος
Κτίσματα        
   
 
Οικόπεδα        
     
 
Γήπεδα        
     
 
         
Σύνολο      

Δικαιούστε έκπτωση ή αναστολή πληρωμής του φόρου;

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
   β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και
   γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
   β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2),
   γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και
   δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
   α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
   β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
   γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

Θα βρείτε όλη την σχετική νομοθεσία στα παρακάτω links

Ν. 4223/2013
Ν. 3842/2010

Αν θέλετε να σας στείλουμε τα αποτελέσματα με email παρακαλώ συμπληρώστε την διεύθυνση email σας και πατήστε αποστολή
Για να υπολογίσετε τον Ενφία για τα Κτίσματα σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την επιφάνεια σε μ2, την τιμή ζώνης και τις υπόλοιπες παραμέτρους.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν έχεται και βοηθητικούς χώρους πρέπει να τους προσθέσετε ξεχωριστά. Πατήστε "Προσθήκη νέου" γράψτε τα τετραγωνικά του βοηθητικού χώρου και επιλέξτε "Ναι" στο "Είναι βοηθητικός Χώρος".
Πατήστε "Προσθήκη Νέου" αν έχετε οικόπεδα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων για τα οικόπεδα θα πρέπει να γνωρίζεται την επιφάνεια του και να βρείτε τον Συντελεστή Οικοπέδου και την Τιμή εκκίνησης του οικοπέδου. Αυτές οι δύο τιμές είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του Κύριου Φόρου. Αν υπάρχει Κτίσμα θα πρέπει να αναζητήσετε και τον συντελεστή Αξιοποίησης του οικοπέδου, που συνήθως ταυτίζεται με τον συντελεστή Δόμησης.
Οικόπεδο ειναι κάθε συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο , που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο.
Πατήστε "Προσθήκη Νέου" αν έχετε γήπεδα.
Γήπεδο ή γεωτεμάχιο είναι συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους.
Αγροτεμάχιο θεωρείται κάθε γήπεδο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.
Αν υπάρχει Κατοικία στο γήπεδο και ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.
Ο υπολογισμός του Κύρου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων είναι το άθροισμα των Κύριων Φόρων που αναλογούν στα Κτίσματα, τα Οικόπεδα και τα Γήπεδα που συμπληρώσατε στις προηγούμενες καρτέλες.
Αν διπλα απο κάποιο ακίνητο δεν εμφανίζεται κάποιο ποσό στην συγκεκριμένη καρτέλα σημαίνει ότι δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το αντίστοιχο ακίνητο. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να το διορθώσετε.
Ο υπολογισμός του Συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ακινήτων γίνεται με βάση την συνολική αξία των ακινήτων σας. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να τα συμπληρώσετε για τον υπολογισμό του φόρου.
Αν η συνολική αξία των Ακινήτων σας είναι μικρότερη των 300.000 ευρώ τότε δεν υπάρχει Συμπληρωματικός Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.